Bangalore Branch:
#415A, 20th Main, Chord Road,
1st Block, Rajajinagar,
Bangalore - 560010
Phone: +91-80-23528662 / 65309813

Email us at:
bhaskar.ganiga@uttarainfo.com , uttara.info@gmail.com